Algemene voorwaarden

  1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de “Verkoper” Pedro Soete BV, KBO 0878.283.530, verstaan, met zetel te 8904 Ieper, Langemarkseweg 10 F. Onder de “Klant” wordt de andere partij verstaan, die goederen bij de Verkoper aankoopt of bestelt. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle aankopen en bestellingen bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden.

  2. De prijzen zijn enkel geldig indien de bestelling in één aansluitende fase kan worden uitgevoerd. Afwijkende maten kunnen aanleiding geven tot meer- of minprijzen.

  3. Het reinigen van de ramen en schilderen van binnenafwerking valt niet onder onze aanneming.

  4. De Klant moet de plaats van plaatsing normaal toegankelijk te maken, zodat de werken op een veilige manier kunnen uitgevoerd worden. De Klant moet voorzien in een verharde ondergrond. De Klant voorziet op zijn kosten stroom- en watervoorziening. Alle nutteloze verplaatsingskosten en wachttijden van meer dan vijftien minuten worden door de Verkoper in regie aan de Klant aangerekend.
   De Klant draagt de kosten en het risico voor de voorafgaandelijke ontruiming en de zorgvuldige afdekking of opberging van huisraad en vloeren op de plaats van de plaatsing.

  5. De Verkoper biedt volgende waarborgen:
   1. op constructiefouten van dubbele beglazing gedurende tien jaar, met uitzondering van thermische breuken en krassen aan de buitenzijde van het glas,
   2. op kleurhechting gedurende tien jaar, mits normaal onderhoud van het aluminium,
   3. op kleurechtheid gedurende vijf jaar, mits normaal onderhoud van het aluminium,
   4. op het beslag van de ramen en deuren gedurende één jaar, mits normaal gebruik van het beslag,
   5. op rolluik- en screenmotoren gedurende vijf jaar , mits geen schakelaars gebruikt worden die gelijktiijdig een op en neer-bevel kunnen uitvoeren en mits groepsschakelaars gebruikt worden indien meerdere motoren aangestuurd worden met dezelfde schakelaar;
   6. op de fixscreentechnologie gedurende zeven jaar, met uitzondering van de freestanding waarop een waarborgtermijn van vijf jaar geldt,
   7. op de electronische componenten en de automatische sturing van de fixscreen gedurende vijf jaar,
   8. op de kleurvastheid van het lakwerk van de aluminium onderdelen van de fixcreen gedurende tien jaar,
   9. op de glans van de gelakte profielen van de fixscreen gedurende vijf jaar,
   10. op het crystaldoek van de fixscreen gedurende twee jaar

  6. De vooropgestelde leveringstermijnen zijn slechts bij benadering opgegeven. Eventuele laattijdigheid kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of verbreking van de overeenkomst door de Klant.

  7. Geleverde goederen blijven eigendom van de Verkoper zolang de betaling van de hoofdsom, intresten en kosten niet is gebeurd.

  8. Goederen reizen op risico van de Klant.

  9. De levering dekt alle zichtbare gebreken en eventuele niet conformiteit. De inbezitname van de goederen geldt als aanvaarding. Andere klachten moeten uiterlijk 8 dagen na de factuurdatum per aangetekend schrijven worden meegedeeld. De betalingsverplichting voor het niet-betwiste gedeelte wordt daardoor niet opgeschort.
   De Verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid op voor lakschade die niet zichtbaar is vanop een afstand van drie meter aan de binnenzijde of vanop een afstand van vijf meter aan de buitenzijde.

  10. Eenzijdige verbreking door de Klant van een overeenkomst , offerte of bestelling geeft de Verkoper recht op terugbetaling van de reeds aangekochte of verwerkte materialen verhoogd met een schadevergoeding van 20 % van de totaal overeengekomen prijs.

  11. De facturen zijn betaalbaar op de zetel van de Verkoper, in de uitgedrukte munt, netto en zonder korting, ten laatste 8 dagen na de factuurdatum.