Algemene voorwaarden

Ces clauses sont en néerlandais. Chaque partie déclare maîtriser cette langue suffisamment pour comprendre les clauses.
These conditions are in Dutch. Every party understands this language
enough to understand the conditions.
Diese Bedingungen sind in Niederlandisch. Jede Vertragspartei versteht diese Sprache und damit die Bedingungen ausreichend. 

 1. In deze algemene voorwaarden wordt onder de “Aannemer” de Besloten Vennootschap Pedro Soete (0878.283.530) verstaan. Onder de “Klant” wordt de andere partij verstaan, die een beroep doet op de diensten van de Aannemer. Deze algemene voorwaarden hebben voorrang op de eventuele voorwaarden van de Klant. Behoudens andersluidende en uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst, zijn alle diensten bijgevolg afgesloten onder de hierna vermelde bedingen en voorwaarden. Deze voorwaarden maken deel uit van de aannemingsovereenkomst en hebben voorrang op de bepalingen ervan. Prijsaanbiedingen zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst.

 2. De overeenkomst komt pas tot stand op het moment dat de Aannemer de opdracht vanwege de Klant aanvaardt. Meerwerken, bijbestellingen en onvoorzienbare omstandigheden zijn het economisch risico van de Klant en steeds te zijnen laste en kunnen met alle middelen van recht worden bewezen. Prijzen zijn exclusief btw en zijn gebaseerd op de op dat moment geldende marktomstandigheden.

 3. Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de overeenkomst ten nadele van de Klant zal laatstgenoemde een forfaitaire vergoeding van 25% op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, en 100% eenmaal de werken reeds werden aangevat.

 4. Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar op de zetel van de Aannemer in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting binnen de 15 dagen na factuurdatum. Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen.

 5. Indien de Klant een onderneming is (B2B), brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen vanaf de vervaldag van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 5.226 NBW tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 1.875,00 EUR onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten. Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar.

 6. Indien de Klant een consument is (B2C), zal bij betalingsachterstand een interest verschuldigd zijn aan de rentevoet conform de wet van 2 augustus2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties (i.e. de referentie-interestvoet vermeerderd met acht procentpunten, zoals gedefinieerd door artikel 2 van die wet). Dit vanaf de eerste kalenderdag die volgt op de dag waarop een eerste herinnering aan de consument wordt verzonden. Tevens zal in dat geval een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn als volgt: 20,00 euro als het verschuldigdesaldo lager dan of gelijk is aan 150,00 euro; 30,00 euro vermeerderd met 10% van het verschuldigde bedrag op de schijf tussen 150,01 en 500,00 euro als het verschuldigde saldo tussen 150,01 en 500,00 euro is; 65,00 euro vermeerderd met 5% van het verschuldigde bedrag op de schijf boven 500,00 euro met een maximum van 2.000,00 euro als het verschuldigde saldo hoger dan 500,00 euro is. Deze interesten zijn slechts opeisbaar en het schadebeding is pas verschuldigd nadat een kosteloze ingebrekestelling op duurzame drager onder de vorm van een eerste herinnering conform art. XIX.2. WER en na het verstrijken van de respijttermijn die dit wetsartikel voorziet, werd verstuurd en de consument diens schuld niet binnen deze termijn heeft betaald. De eerste ingebrekestelling is kosteloos. Vanaf een tweede ingebrekestelling kan hiervoor een kost worden aangerekend van 7,50 euro vermeerderd met de op het ogenblik van de verzending geldende portokosten. Dit betreft de kosten van minnelijke invordering en laat onverminderd het recht op vergoeding van de kosten van gerechtelijke invordering zoals gerechtskosten (waaronder de toepasselijke rechtsplegingsvergoeding) en uitvoeringskosten. Dezelfde schadevergoedingen zijn van toepassing indien de Aannemer een geldsom zou verschuldigd zijn aan een klant dewelke consument is.

 7. Ingeval van niet tijdige betaling der factuur behoudt de Aannemer zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de Klant. Betalingen die de Klant aan de Aannemer verricht, worden in de eerste plaats aangerekend op de door de Klant verschuldigde kosten, daarna op de verschuldigde interesten en pas in laatste instantie op de verschuldigde hoofdsom.

 8. De door de Aannemer vooropgestelde leveringstermijn is slechts indicatief. Eventuele laattijdigheid kan nooit aanleiding geven tot schadevergoeding of eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de Klant.

 9. De Aannemer gaat een inspanningsverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor haar opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de Aannemer steeds beperkt tot het bedrag dat door haar voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet. Behoudens ingeval van bedrog, opzettelijke fout of zware fout, is niet aansprakelijk voor of gehouden tot vergoeding van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van (doch niet beperkt tot) winstderving, omzetverlies, administratiepersoneelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel of vorderingen van derden.

 10. Zelfs na hun incorporatie blijven de materialen die geleverd werden in het kader van deze overeenkomst eigendom van de Aannemer en is de Klant er slechts houder van tot dat de prijs volledig betaald is. De Aannemer mag zonder toestemming van de Klant de materialen weer losmaken en terugnemen. Dit recht vervalt en de eigendom gaat over zodra de Klant al zijn schulden aan de Aannemer gedelgd heeft. Niettemin zullen de risico’s van het verlies of de vernietiging van het geleverde integraal worden gedragen door de klant vanaf het moment dat de materialen aan hem werd geleverd.

 11. Indien er werken ter plaatse bij de Klant moeten worden uitgevoerd zal de Aannemer aan de Klant meedelen aan welke minimumvoorwaarden de werf moet voldoen om de normale uitvoering van de werken mogelijk te maken. De werf dient door de Klant op zijn kosten normaal toegankelijk gemaakt te worden. Nutteloze verplaatsingskosten en te lange wachttijden wegens een inbreuk op dit artikel zullen worden aangerekend.

 12. De Aannemer kan zijn retentierecht uitoefenen op alle goederen die hij voor of namens de Klant onder zich heeft met betrekking tot de ter reparatie of ter onderhoud aan hem aangeboden zaken, indien en voor zolang als de Klant vorderingen die voorvloeien uit de contractuele relatie met de Aannemer niet of niet geheel voldoet, inclusief eventuele schade, rente en kosten welke door de Klant krachtens een overeenkomst en/of deze algemene voorwaarden jegens de Aannemer verschuldigd is of zal zijn.

 13. De Klant verbindt er zich toe om de werken en materialen bij de oplevering onmiddellijk in ontvangst te nemen en te onderzoeken of de kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen werd overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken betreffende de geleverde goederen dienen onverwijld en uiterlijk 48 uur na de levering schriftelijke aan de verkoper te worden gemeld. Een eventuele vordering op grond van verborgen gebreken dient door de Klant te worden ingesteld binnen de twee maanden na de ontdekking van het gebrek, bij gebreke waaraan de vordering onontvankelijk is.

 14. De Verkoper biedt volgende commerciële waarborgen:
  (i) op constructiefouten van dubbele beglazing gedurende tien jaar, met uitzondering van thermische breuken en krassen aan de buitenzijde van het glas,
  (ii) op kleurhechting gedurende tien jaar, mits normaal onderhoud van het aluminium,
  (iii) op kleurechtheid gedurende vijf jaar, mits normaal onderhoud van het aluminium,
  (iv) op het beslag van de ramen en deuren gedurende één jaar, mits normaal gebruik van het beslag,
  (v) op rolluik- en screenmotoren gedurende vijf jaar, mits geen schakelaars gebruikt worden die gelijktiijdig een op en neer-bevel kunnen uitvoeren en mits groepsschakelaars gebruikt worden indien meerdere motoren aangestuurd worden met dezelfde schakelaar;
  (vi) op de fixscreentechnologie gedurende zeven jaar, met uitzondering van de freestanding waarop een waarborgtermijn van vijf jaar geldt, (vii) op de electronische componenten en de automatische sturing van de fixscreen gedurende vijf jaar,
  (viii) op de kleurvastheid van het lakwerk van de aluminium onderdelen van de fixcreen gedurende tien jaar,
  (ix) op de glans van de gelakte profielen van de fixscreen gedurende vijf jaar,
  (x) op het crystaldoek van de fixscreen gedurende twee jaar

  Opgepast alle materialen vallen onder garantie, werkuren niet.
  Elke interventie wordt uitgevoerd in Regie.
  Verplaatsingskosten: KM vergoeding van 0.75 €/KM
  Vergoeding werkmannen: Werk ter plaatse à 50,00€/u per werkman
  Verplaatsing aan 50,00 €/u per werkman

 15. Indien de nakoming van een overeenkomst voor een partij bezwarender is geworden, is deze partij niettemin verplicht haar verbintenis na te komen, behoudens met inachtneming van de volgende bepalingen betreffende overmatige verzwaring. In geval een fundamentele wijziging van de economische omstandigheden - die onvoorzienbaar was op het moment van contractsluiting en die niet toerekenbaar is aan de wil van de Aannemer - tot gevolg heeft dat de uitvoering van het contract buitensporig wordt bezwaard en een onredelijke of onevenredige last voor de Aannemer met zich meebrengt, zullen de partijen in overleg treden om gezamenlijk en te goeder trouw een billijke en redelijke aanpassing van de voorwaarden van het contract overeen te komen. Bij afwijzing of van mislukking van de heronderhandelingen binnen één maand, zal de Aannemer zich kunnen wenden tot de bevoegde rechter teneinde hetzij het contract op een welbepaalde datum en onder bepaalde voorwaarden te laten ontbinden, dan wel het contract te wijzigen teneinde het contractueel evenwicht tussen partijen te herstellen. Aangezien de verbintenis van de Klant jegens de Aannemer in essentie een betalingsverplichting uitmaakt, wordt overmacht in hoofde van de Klant hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

 16. De eventuele nietigheid van één of meerdere bedingen van deze Algemene Voorwaarden laat de geldigheid van de andere bedingen onverlet. Indien de bedingen, opgenomen in deze Algemene Voorwaarden, geheel of gedeeltelijk nietig zijn, zal dit beding herleid worden tot het ruimst mogelijk geldig beding die de bedoeling van partijen het dichtst benadert.

 17. De Aannemer kan via de uitvoering van haar opdracht persoonsgegevens van de Klant verzamelen (e-mailadres, naam, adres, telefoonnummer, geboortedatum, bankrekeninggegevens, etc.). De Klant geeft hierbij zijn/haar ondubbelzinnige toestemming om deze persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig de voorwaarden bepaald in deze bepaling. De Klant heeft het recht om diens persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft de Klant het recht om diens eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van de persoonsgegevens door leverancier en heeft hij het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat de Klant een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die de Aannemer van de klant beschikt in een computerbestand naar hem of een ander, door hem genoemde organisatie, te sturen. Indien de Klant gebruik wil maken van zijn/haar recht op bezwaar en/of recht op gegevensoverdraagbaarheid of indien hij vragen/opmerkingen heeft over de gegevensverwerking, dient hij een gespecificeerd verzoek te sturen naar info@soetealuminium.be. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door de Klant is gedaan, vraagt de Aannemer aan de klant een kopie van de identiteitsbewijs bij het verzoek mee te sturen (met zwart maken van pasfoto en rijksregisternummer). De Aannemer wijst er tevens op dat de Klant de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

 18. Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement West-Vlaanderen, afdeling Ieper.